2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535040183-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุทธิวรรณ โปรถนัด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTTHIWAN PROTHANATT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การกำจัดแอนนิลีนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นพื้นฐาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEGRADATION OF ANILINE IN SYNTHETIC WASTEWATER BY PHOTOCATALYSIS OVER ZINC OXIDE BASED CATALYSTS. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 พฤษภาคม 2556 วันที่สอบวิทยานิพนธ์
D แจ้งผลสอบ 16 พฤษภาคม 2556 วันที่แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์
F การศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ 29 กรกฎาคม 2556 วันที่นำเสนอกรรมการคณะเห็นชอบสำเร็จการศึกษา โดยวิธีเวียนครั้งที่ 21/2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 มิถุนายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 1117/2554 ลว.31 ตุลาคม 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคต้น             รหัสทุน 55141107
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำจัดแอนนิลีนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการเร่งปฏิกิริยิาด้วยแสงบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นพื้นฐาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 "การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2556 ถึง 16 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถานที่จัดประชุม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2556  Proceeding Paper Issue 5E-064 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 134  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract