2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545030044-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAWAT SIRIPARINYANANT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมและการทดแทนปลาป่นในอาหารปลาโมง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) OPTIMAL METHIONINE REQUIREMENT AND FISH MEAL REPLACEMENT IN DIET OF BOCURTI'S CATFISH (Pangasius bocourti) 
รายละเอียด เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพิ่มเติม ดร.สุทธิศักดิ์ บุญยัง คำสั่งที่ 168/2556 ลว 25/4/2556 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 13 กันยายน 2555
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 กันยายน 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กันยายน 2556 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2558 คำสั่งที่ 397/2558 ลว 13/07/2558
F แจ้งผลสอบ 21 กรกฎาคม 2558
F รับรองการแก้ไข
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย คำสั่ง กษ.ที่ 310/2555 ลว 12 มิ.ย.2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป คำสั่ง กษ.ที่ 097/2556 ลว 21 มี.ค. 2556
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารในปลาโมง ด้วยวิธี in vitro protein digestibility  
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2557 
ปีที่ 42  ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า 32-37  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ