2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545050126-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. โสพิศ เพ็งสอน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SOPIT PENGSORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาการใช้ตัวชี้วัดอาเซียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE STUDY USED INDICATORS OF THE ASEAN OF TEACHRES IN THE SOCIAL STUDIES RELIGION, AND CULTURE LEARNING GROUP IN SECONDARY SCHOOL OF KHON KAEN PROVINCE THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 25 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ C&I สังคมฯ 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2555
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มิถุนายน 2555 คำสั่ง ศศ.บศ. 398/2555 ลว. 12 มิ.ย. 2555
D อนุมัติเค้าโครง 19 กรกฎาคม 2555
D แจ้งผลสอบ 28 มีนาคม 2556 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มีนาคม 2556 คำสั่ง ศศ.บศ. 0047/2556 ลว. 11 มี.ค. 2556
F การศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2556 กก.คณะ 28 ส.ค. 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. นิลมณี พิทักษ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 434/2555 ลว. 13 มิ.ย. 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ คำสั่ง ศศ.บศ. 434/2555 ลว. 13 มิ.ย. 2555
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาการใช้ตัวชี้วัดอาเซียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857-1511  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กรกฎาคม 2556 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ