2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567080017-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ธิดารัตน์ สาระพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. THIDARAT SARAPHON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) กรอบแนวทางการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) E-Book Management Framework in Thai Academic Libraries 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 461/2559 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 619/2559 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 683/2559,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 195/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 สิงหาคม 2558 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 14 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 195/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-