2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575030089-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วทัญญู ขามเกาะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATANYOO KHAMKOH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบวงจรพื้นฐานต่อการคัดเลือกเมล็ดสีส้มเพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดข้าวเหนียว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RESPONSE TO SIMPLE RECURRENT SELECTION FOR INCRCASING CAROTENOIDS IN SEED OF WAXY CORN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 มกราคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มิถุนายน 2560
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 กรกฎาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 กรกฎาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 กรกฎาคม 2560
F แจ้งผลสอบ 19 มกราคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 19 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
-
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตอบสนองต่อการคัดเลือกด้วยวิธีแบบวงจรพื้นฐานของผลผลิตในประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวสีส้ม 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ