2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575030089-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วทัญญู ขามเกาะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATANYOO KHAMKOH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบวงจรพื้นฐานของปริมาณสารลูทีนและซีแซนทีนในเมล็ดของประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RESPONSE TO SIMPLE RECURRENT SELECTION ON SEED LUTEIN AND ZEAXANTHIN CONTENT OF WAXY CORN POPULATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 มกราคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มิถุนายน 2560
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 กรกฎาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 กรกฎาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 279/2558 ลว 10/06/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ดนุพล เกษไธสง คำสั่งที่ 237/2560 ลว 16/05/2560