2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575040072-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนชัย ขจรมณี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANACHAI KAJONMANEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบโมบายเลิร์นนิงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดองค์ความรู้ตามกรอบทีแพค 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A MOBILE LEARNING SYSTEM FOR SOLVING TPACK PROBLEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2559 คำสั่งคณะที่ 521/2559 ลว. 20 มิถุนายน 2559
D อนุมัติเค้าโครง 21 กรกฎาคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะที่ 472/2561 ลว. 31 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 25 มิถุนายน 2561 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา คำสั่งคณะที่ 901/2558 ลว. 17 กันยายน 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Personalized Mobile Learning System for Solving STEM Teachers’ TPACK Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 26th International Conference on Computers in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center  จังหวัด/รัฐ Manila, Philippines 
Proceeding Paper Volume 26  Proceeding Paper Issue Workshop Proceedings 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-317  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper