2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575050094-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บุญนำ คำแก่ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BOONNUM KHAMKAE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเชิงมโนภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN INVESTIGATION OF STUDENT’S CONSTRUCTION MATHEMATICAL CONCEPT IMAGE IN CLASSROOM USING OPEN APPROACH 
รายละเอียด วิทฯและเทคโนฯ เอกคณิตฯ ม.ปลาย แผน ก ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2558 คำสั่ง ศศ.บศ. 777/2558 ลว. 2 ธ.ค. 2558
D อนุมัติเค้าโครง 5 มกราคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 633/2561 ลว. 12 พ.ย. 2561
F แจ้งผลสอบ 17 พฤศจิกายน 2561 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร คำสั่ง ศศ.บศ.735/2558 ลว. 11 พ.ย. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-