2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577030024-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรสวรรค์ คำภาสัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PONSAWAN KHAMPHASAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด เสนอแต่งตั้ง ดร.พรชัย หาระโคตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 437/2559 ลว 17/08/2559 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 ธันวาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 278/2558 ลว 10/06/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง คำสั่งที่ 437/2559 ลว 17/08/2559