2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577040018-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัชวุธ สุทธิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATCHAWOOT SUTTHI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ไฮดรอกซี่อะปาไทต์จากเปลือกหอยเชอรี่ผสมดินขาวเผา สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุชีวภาพ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) HYDROXYAPATITE FROM GOLDEN APPLE SNAIL SHELL WITH CALCINED KAOLIN FOR BIOMATERIAL APPLICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 ตุลาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 807/2559 ลว. 12 กันยายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 ตุลาคม 2559 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1147/2559 ลว. 2 ธันวาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล คำสั่งคณะฯที่ 333/2558 ลว. 24 เมษายน 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-