2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050029-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทรพร ผลดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHATTARAPORN PONDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การส่งเสริมความรู้ในวิธีการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิทยาศาสตร์ ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นฐาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FOSTERING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE THROUGH CASE-BASED LEARNING PROGRAMME 
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 พฤศจิกายน 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.782/2559 ลว. 6 ตุลาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤศจิกายน 2559 ผ่าน "s" ภาคต้น2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 586/2560 ลว. 22 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 ตุลาคม 2560 turnitin 14%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 27 กันยายน 2561 ผ่น (ตาม ปศ.บว.มข. ฉ.113/2561 ลว.27 ก.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 271/2559 ลว. 26 เม.ย 2559 (เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-