2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070014-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กุสุมา สว่างพันธุ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KUSUMA SWANGPUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัยในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก๊ต 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF A SURVEILLANCE SYSTEM FOR DRUG ABUSE PROBLEMS IN EARLY CHILDHOOD AT MUANG DISTRICT,PHUKET PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 เมษายน 2558 คำสั่งแต่งตั้ง กก สอบวัดที่ 409/2558 ลว. 6 มีค 58
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2558 ผลสอบวัด สอบผ่าน ได้ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กรกฎาคม 2558 คำสั่งที่ 1070/2558 ลว. 26 มิ.ย.58
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 3 พฤษภาคม 2559 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ประกาศฉบับที่ 44/2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 2007/2561 ลว 26 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 2198/2557 ลว 25 ธ.ค.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-