2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070019-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เสาวลักษณ์ คัชมาตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAOWALUX KUTCHAMART
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬิสนธุ์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Development of Prevention and Control Liver Fluke Learning Activities Package by Using Contemplative Learning Approach for Grade 7 Students,Don Chan District,Kalasin Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 เมษายน 2558 คำสั่งที่ 412/2558 ลว. 6 มีนาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2558 ผลสอบวัด สอบผ่าน ได้ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ตุลาคม 2559 คำสั่งที่ 1918/2559 ลว 26 ตค 59
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 31 มีนาคม 2560 ประกาศ บว ฉบับที่ 58/2560 ลว. 31 มีค.60
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ คำสั่งที่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คำสั่งที่ 892/2560 ลว 5 มิถุนายน 2560