2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020025-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิตติวรรณ ศรีสุกใส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KITTIWAN SRESUKSAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีอินทรีย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราสายพันธุ์ Xylaria sp. SWUF08-81 และ Xylaria oligotoma SWUF15-10 และสายพันธุ์ Engleromyces sinensis 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE STUDY OF THE CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF XYLARIA SP. SWUF08-81 AND XYLARIA OLIGOTOMA SWUF15-10, AND ENGLEROMYCES SINENSIS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 350/2560 ลว 1 พ.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 489/2562 ลว 2 ก.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 23 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 765/2559 ลว 14 ก.ย. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-