2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587060007-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สมสกูล นีละสมิต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SOMSAKHOOL NEELASMITH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในบริบทสังคมอิสาน ตามมุมมองของครอบครัว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE ADOLESCENT PREGNANCY PREVENTION IN ISAN:PERSPECTIVES OF FAMILIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤศจิกายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 122/2560 ลว.10 เม.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Family Practices for Preventing Adolescent Pregnancy in Isan Regional of Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publication (IJMRAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IJMRAP,INDIA 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 July 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน July-August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 57-64  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ