2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587060010-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MULA TARIGAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MULA TARIGAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการดูแลของชุมชนสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดเบาหวานชนิดที่สองในประเทศอินโดนิเซีย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of A Community-Based Care Program for Risk People to Prevent Type 2 Diabetes Mellitus in Indonesia 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 93/2561 ลว.20 มี.ค 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Lay Perspectives on Diabetes Mellitus: A Qualitative Analysis in Indonesian Context 
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications 
ISBN/ISSN 2581-6187  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 July 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 23-28  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ