2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587090003-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTRAWAN PATTARANIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของการนวดหน้าและคอแบบประยุกต์ต่อความดันตาในผู้กลุ่มทำงานผ่านหน้า 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF FACIAL AND NECK MASSAGE ON INTRAOCULAR PRESSURE IN VISUAL DISPLAY TERMINAL USERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2556 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ธันวาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 16 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 334/2561 ลว. 29 พ.ย. 61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. ธนภัทร รัตนภากร คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 334/2561 ลว. 29 พ.ย. 61