2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030063-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิกา บุญพาธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss GANNIGA BUNPATUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของสภาพแวดล้อม และฤดูกาลที่มีผลต่อการผลิตผักไมโครกรีน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT AND SEASON EFFECTING VEGETABLE MICROGREENS PRODUCTION. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 13 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 412/2562 ลว 3/9/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 330/2561 ลว 26/6/2561