2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050220-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชมพูนุช บุตรพรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHOMPOONUCH BUTPROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY COURSE ON EFFICIENCY ECONOMY LIFE SKILLS USING PROJECT-BASED WITH R-C-A QUESTIONS TECHNIQUE FOR GRADE 5 STUDENTS. 
รายละเอียด โท C&I พัฒนา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 345/2561 ลว. 14 ส.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 สิงหาคม 2561 turnitin 29%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.74/2561 ลว.26มิ.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร คำสั่ง ศศ.บศ. 463/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-