2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595070028-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กัมปนาท วังแสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KAMPANAT WANGSAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการทำงานนอกเหนือเวลาปกติและคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The association between pattern of shiftwork and sleep quality amongst nurses in a University hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 846/60 ลว 23 พฤษภาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 429/2562 ลว 18 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 29 มีนาคม 2562 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excllent สอบวันที่ 22 มีนาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 2 พฤษภาคม 2562
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 3 กรกฎาคม 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 16/2560 ลว 9 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ คำสั่งที่ 814/2560 ลว 19 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Pattern of shiftwork and health status among nurses in a university hospital in northeastern Thailand. 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร , Research Administration Division.KKU 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 June 2019 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ