2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595100026-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไตรรัตน์ นิจโรจน์เสถียร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TRIRAT NITROSESTEIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้เทคนิค ATR-FTIR Spectroscopy ในการตรวจวิเคราะห์สปีซีส์ของเชื้อ Enterococci ที่มีความสำคัญทางคลินิก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ATR-FTIR application to identify clinically relevant Enterococcus Species 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 20 สิงหาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2562
F แจ้งผลสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D ปรับ300บาท
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ คำสั่งที่ 4/2561 ลว.9 ม.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ คำสั่งที่ 4/2561 ลว.9 ม.ค.61