2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110103-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BIRABONGSE HARDTHAKWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Health risk Assessment on particulate Matter (PM10) and Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) Exposure Among Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT worker 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 4 ตุลาคม 2560 ศธ 0514.11.1/5433
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 31 กรกฎาคม 2562 อว 660301.9.1/3452
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 511/2560 ลว.31 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในกลุ่มพนักงานร้านอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ