2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597060009-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุปราณี สิทธิกานต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUPRANEE SITTIKAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความเชื่อและการรับรู้ของผู้ให้และผู้รับบริการเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) HEALTH CARE PROVIDERS AND HEALTH CARE RECEIVERS BELIEFS AND PERCEPTIONS OF HEALTH CARE ACCESSIBILITY IN ESAN CONTEXT. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กันยายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤศจิกายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 122/2560 ลว.10 เม.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Exploring the Primary Healthcare Service Accessibilities of Patients with Chronic Illness in North Eastern Thailand.  
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publication (IJMRAP)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publication (IJMRAP)  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 July 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน July- August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 65-70  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการสุขภาพในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ( Journal of Nursing Science and Healt) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2562 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน มกราคม- มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ