2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597060009-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุปราณี สิทธิกานต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUPRANEE SITTIKAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความเชื่อและการรับรู้ของผู้ให้และผู้รับบริการเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) HEALTH CARE PROVIDERS AND HEALTH CARE RECEIVERS BELIEFS AND PERCEPTIONS OF HEALTH CARE ACCESSIBILITY IN ESAN CONTEXT. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กันยายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤศจิกายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 122/2560 ลว.10 เม.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-