2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020016-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธนากร คณะพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTHANAKON KANAPHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วัสดุคอมโพสิตซิลิกาและคาร์บอนกัมมันต์จากแกลบ เพื่อใช้ทำขั้วแอโนดสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SILICA AND ACTIVATED CARBON NANOCOMPOSITE FROM RICE HUSKS AS ANODE FOR LITHIUM ION BATTERIES 
รายละเอียด คำสั่งที่ 81/2562 ลว 7 ก.พ. 2562 แต่งตั้ง นายอรรณพ คล้ำชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มกราคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 30/2562 ลว 17 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 249/2562 ลว 28 มี.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 25 เมษายน 2562 Excellent
F รับรองการแก้ไข 7 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 936/2561 ลว 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-