2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040069-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธันยารัตน์ เสถียรนาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANYARAT SATHIENNAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางของถนนสายรอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Analysis of Value of Time for the Collectors Road 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 519/2561 ลว. 11 มิถุนายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 412/2562 ลว. 5 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 24 มิถุนายน 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม คำสั่งคณะฯ ที่ 97/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ คำสั่งคณะฯ ที่ 111/2561 ลว. 17 มกราคม 2561