2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050065-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เฉลิมชัย พลดงนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHALERMCHAI PONDONGNOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง รู้จริง รู้ใจ ห่างไกลเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF THROUGH INQUIRY CYCLE (5Es) ON ANALYTICAL THINKING AND LEARNING ACHIEVEMENT OF THE SUBJECT HEALTTH EDUCATION PLAY SEX, PLAY SAFE IN MATHAYOMSUKSA 2 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) แผน ก 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 661/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2562 Turnitin 30%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.547/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 17 สิงหาคม 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร คำสั่ง ศศ.บศ. 417/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง รู้จริง รู้ใจ ห่างไกลเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาสนาพัฒนาชาติอย่างมั่นคง"  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 สิงหาคม 2562 ถึง 24 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  จังหวัด/รัฐ ร้อยเอ็ด 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 667-678  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper