2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050209-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RATANAPORN CHUMRASPHOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMET OF CRITICAL READING ABILITY OF GRADE 11 STUDENTS USING THE SQ4R LEARNING ACTIVITY WITH MIND MAPPING TECHNIQUE 
รายละเอียด C&I การพัฒนาหลักสูตร โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 0845173969 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.588/2562 ลว.21 ส.ค. 2562
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 กันยายน 2562 Turnitin28%
D อนุมัติเค้าโครง 8 กันยายน 2562 ผ่านเว็ป
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่ง ศศ.บศ.389/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-