2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060015-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขนิษฐา พรมกระโทก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KHANITTHA PHROMKRATHOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 134/2560) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาต้นทุนชีวิตเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT LIFE ASSETS TO REDUCED ALCOHOL USE IN ADOLESCENTS WITH FAMILY AND COMMUNITY PARTICIPATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กันยายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 46/2561 ลว.12 ก.พ.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-