2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060081-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทศพร ทองย้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TODSAPORN TONGYOY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดสุราต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Devolopment of system for Alcohol Abuse Continuing Care from Hospital to Community. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 8 ตุลาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 328/2561 ลว.24 ก.ย.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
- กนกวรรณ กุลชาติ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 171/2562 ลว.8 ก.ค.62
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการรายกรณีเพื่อดูแลผู้ติดสุราต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2562 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ