2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060095-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. NGUYEN THI YEN LINH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. NGUYEN THI YEN LINH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 106/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ประสบการณ์การมีอาการ การจัดการอาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ในประเทศเวียดนาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SYMPTOM EXPERIENCES, SYMPTOM MANAGEMENT STRATEGIES, AND QUALITY OF LIFE AMONG ADVANCED CANCER PATIENTS RECEIVING PALLIATIVE CARE IN VIET NAM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 24 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 32/2561 ลว.29 ม.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Symptom experiences, symptom managements, and quality of life among advanced cancer patients receiving palliative care 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-7021  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 September 2019 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน January-March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ