2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110021-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง นิลุบล ดีพลกรัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NILUBON DEEPONKRANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารงานสาธารณสุข  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สุนทรียทักษะภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LEADERSHIP SOFT SKILLS AND ORGANIZATIONAL CLIMATE AFFECTING THE PERFORMANCE OF DENTISTS AT COMMUNITY HOSPITALS IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 20 พฤศจิกายน 2561 ศธ 0514.11.1/5775
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม เสนอคณบดีลงนาม (รอใบรับรองวพ.จากคณะหรือนศ. 11 มิย 62)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 319/2561 ลว.31/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-