2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110077-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพงษ์ อัญชลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPONG ANCHALEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LIFESTYLES ASSOCIATED WITH OVERNUTRITION AMONG SUPPORTING STAFF OF KHONKAEN UNIVERSITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/5932
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 304/2561 ลว.25/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-