2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150004-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิศรุตม์ ไกรทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WITSARUT KRAITHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาปริมาณสารไฟโทเอสโทรเจนและฤทธิ์เอสโทรเจนิกของกวาวเครือขาวและเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Study on phytoestrogen contents and estrogenic activity of Pueraria candollei and its in vitro cultures 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 282/2560 ลว.28 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-