2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040025-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัตนโชติ ทองป้อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATTANACHOT THONGPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมของขนาดฐานรากตื้นบนดินลมหอบขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE BEHAVIOR OF SHALLOW FOUNDATION SIZE ON KHON KAEN LOESS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 235/2562 ลว. 2 เม.ย. 62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯ ที่ 829/2561 ลว. 12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-