2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040068-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พชร เลิศวัฒนกิตติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PATCHARA LERDWATTANAKITTI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินสมบัติที่เกี่ยวกับการเผาไหม้ของชานอ้อยด้วยกล้องมัลติสเปกตรัม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Evaluation of combustion properties of cane bagasse using multispectral camera 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 281/2562 ลว. 19 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯ ที่ 845/2561 ลว.14 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 849/2561 ลว. 14 กันยายน 2561