2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615180005-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. CHANTHALA LAXAPHAKDY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANTHALA LAXAPHAKDY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร และไพร ต่ออัตราการเจริญเติบโต และการขับเชื้อ Escherichia coli F18+ ในมูลของสุกรหย่านม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Effect of Andrographis paniculata and Zingiber cassumunar mixture on growth performance and shedding of F18 positive Escherichia coli in feces of weaned pigs 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ คำสั่งที่ 223/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-