2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617030014-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. TANDIN GYELTSHEN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANDIN GYELTSHEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรศาสตร์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 มกราคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 425/2562 ลว 11/9/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กันยายน 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู คำสั่งที่ 424/2562 ลว 11/9/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งที่ 016/2562 ลว 14/1/2562