2009-2015 ©
             Student search
  Search
   
Student code
   
First name
Last name
   
Faculty
Program
 
   
Level
   
Status
   
 
   

  Search Tip
 
Search By Student ID
 
   1. Typing the first digits.
        => Student code     
 
   2. Typing some the digit in the middle.
        => Student code     
 
   3. Typing the last digits.
        => Student code     
 
Search By Student Name
 
   1. การระบุตัวอักษรภายในชื่อ : เช่น ถ้าต้องการข้อมูลที่มีอักษร 'ไกรย' อยู่ในชื่อ ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้
        => First name     
 
Search By Faculty
 
   1. การเลือกคณะของนักศึกษา : เช่น ถ้าต้องการเลือกคณะ 'คณะวิศวกรรมศาสตร์' ให้ทำการเลือกดังนี้
        => Faculty     
 
Search By Program Level
 
   1. การเลือกระดับการศึกษา : เช่น ถ้าต้องการเลือก 'ปริญญาตรี ภาคปกติ' ให้ทำการเลือกดังนี้
        => Level