2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4122   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Supaporn Chatchiwiwatana 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมชุมชน  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิทยาการระบาดช่องปาก     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595130032-1  นาย วิศิษฎ์ ปิยะวัฒนาถาวร  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยสาสตร์ ที่ 190/2559 ลว 1 สิงหาคม 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Validity of wear at the upper canine’s cusp tip in predicting sleep bruxism 
ชื่อวารสาร The Journal of the Medical Association of Thailand (J Med Assoc Thai) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 May 2020 
ปีที่ 103  ฉบับที่ 1 (SUPPL. 1) 
เดือน JANUARY  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 7-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ ดัชนีวัดผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในภาคภาษาไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎ์ธานี และอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 92-100  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก ในจังหวัดสระแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2556 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2556 ถึง 26 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิงแกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 72  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและสภาวะอื่นๆในช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสระแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 Proceeding,Hatyai Symposium IV,2013 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานชุดโครงการ"ปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความสนับสุนของ สกว.และวช." 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎร์ธานีและอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 72-81  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper