2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4122   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Supaporn Chatchiwiwatana 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมชุมชน  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิทยาการระบาดช่องปาก     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605130023-3  น.ส. ศศิประภา กรรำ  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 17/2563 ลว. 7 ก.พ.2563  
605130024-1  น.ส. สิรินธนา เพชรพนมพร  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 19/2563 ลว. 7 ก.พ. 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ ดัชนีวัดผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในภาคภาษาไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎ์ธานี และอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 92-100  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก ในจังหวัดสระแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2556 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2556 ถึง 26 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิงแกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 72  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและสภาวะอื่นๆในช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสระแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 Proceeding,Hatyai Symposium IV,2013 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานชุดโครงการ"ปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความสนับสุนของ สกว.และวช." 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎร์ธานีและอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 72-81  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper