2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 15431   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. doosadee Hormdee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปริทันตวิทยา  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627130001-9  น.ส. กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 198/2564 ลว. 16 ก.ย. 2564  
645130016-4  น.ส. น้ำทิพย์ เตโชเรืองวิวัฒน์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 248/2564 ลว. 19/11/2564  
625130016-2  นาย ศรัณย์ มยุระสาคร  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 285/2562 ลว. 25 พย 2562  
625130014-6  น.ส. นิศาชล ธาราวดี  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637130009-4  น.ส. ปานชนก ไกยสวน  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 131/2564 ลว.9 ก.ค. 64  
625130024-3  Miss GAYLE PASTORFIDE  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
625130012-0  น.ส. ศมวรรณ ศรีสมบัติ  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 122/2563 ลว 3 กค 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินองค์ประกอบของน้ําลายในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 ธันวาคม 2562 ถึง 8 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
สถานที่จัดประชุม อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวัดความหนาของกระดูกและเหงือกด้านบัคคัลบริเวณฟันหน้าบนโดยใช้ โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤษภาคม 2561 ถึง 5 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 454-465  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper