2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3397   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Busaba Somjaivong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060020-4  น.ส. มัลลิกา จันทรู  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 111/2567 ลว. 3 พ.ค.67  
665060015-7  น.ส. พัชรา แสนทอง  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 110/2567 ลว. 3 พ.ค.67  
655060041-5  น.ส. อมรรัตน์ จริยวัฒนพันธ์  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
655060030-0  น.ส. ทิพวรรณ ขรรศร  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
665060023-8  น.ส. ศิรินทิพย์ พรไธสง  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 111/2567 ลว. 3 พ.ค.67  
655060005-9  นาง ขวัญหทัย เรียงไธสง  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 119/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060025-4  นาง สุกัญยา ธาตุอินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 111/2567 ลว. 3 พ.ค.67  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนังFactors Influencing Self-care Behaviors of Cholangiocarcinoma Patients after Percutaneous Transhepatic Biliary Drainge 
ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงพยาบาลสกลนคร 
ISBN/ISSN 0859-7251  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 สิงหาคม 2557 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การแปลและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินความปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ฉบับภาษาไทย: การศึกษานำร่อง  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉินบาดเจ็บและวิกฤต  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 พฤศจิกายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยระบบป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 128-140  Proceeding Paper Editors/edition/publisher การแปลเครื่องมือ, ความปวด, เครื่องมือประเมินความปวดสาหรับผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper