2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2861   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. บุปผา โตภาคงาม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Bubpha Topark-ngarm 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Soil Fertility     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Plant diversity on slightly saline soils in Chi river basin of Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ISERD – International Society of Environmental and Rural Development 
ISBN/ISSN ISSN 2185-159X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2558 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 40-45  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Some Soil Properties Around Root Zone of Halophytes Grown on Saline Soils in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2555 
ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Environmental and Rural Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มกราคม 2555 ถึง 22 มกราคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development  
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของดินบางประการกับความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็มมาก ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2555 ถึง 9 มกราคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 247  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper