2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2730   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thanaset Senawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605020094-3  น.ส. สิริประภา สุดทองหลาง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 193/2562 ลว 14 มี.ค. 2562  
597020051-4  นาย จักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 691/2560 ลว 31 ส.ค.2560  
607020040-0  น.ส. อรัญตา สมานกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 904/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
635020073-4  น.ส. นริศรา นามวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 536/2563 ลว 17 ส.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การระบุและคัดแยกยีนฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1 ของพยาธิใบไม้ตับ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ BI315-BI322  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cloning and Expression of Human Histone Deacetylase 2 in Escherichia coli การโคลนและการแสดงออกของยีนฮิสโทนดีอะเซทิลเลส 2 ของมนุษย์ในเซลล์แบคทีเรีย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 585-596  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cloning and expression of a human histone deacetylase 1 gene in Escherichia coli 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition center (BITEC)  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 249-254  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper