2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4168   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Kemporn Kijsahawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635130004-0  น.ส. สรียา รุ่งจำรัส  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทนศาสตร์ที่ 286/2563 ลว 24 ธค 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655130001-8  น.ส. ณัฐฐ์ธริการ์ ซึ้งสัมปทาน  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 298/2565 ลว. 17 พฤศจิกายน 2565  
635130022-0  น.ส. ธนัฏฐา สงแพง  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทย์ที่ 232/2564 ลว.1 พ.ย. 2564  
635130003-2  น.ส. พิมพ์ชนก พุทธคุณ  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 108/2564 ลว 2 มิย 2564  
635130001-6  น.ส. จุฑานันท์ หรีกประโคน  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
645130024-5  น.ส. ชนมน พงษ์พนัสนุกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาตร์ที่ 260/2564 ลว. 25/11/2564  
645130006-7  น.ส. ศกลวรรณ น้ำใจทหาร  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาตร์ที่ 259/2564 ลว. 25/11/2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการปนเปื้อนน้ำลายและระยะเวลาการปรับสภาพผิวเคลือบฟันซ้ำต่อกำลังแรงยึดเฉือนของสารผนึกหลุมและร่องฟันชนิดชอบน้ำ : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 พฤศจิกายน 2563 
ปีที่ 24  ฉบับที่ 1 หรือ 2 
เดือน มกราคม-เมษายน หรือ พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกและลักษณะฟันกร่อนในผู้ว่ายน้ำในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2562 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 56-66  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Retrospective Study of Immunological Oral Lesions in Early Adulthood Population in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2564 
ชื่อการประชุม THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCES AND TECHNOLOGY 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Rangsit University 
สถานที่จัดประชุม Rangsit University  จังหวัด/รัฐ Pathum Thani, Thailand 
Proceeding Paper Volume N/A  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 390-396  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Research Institute of Rangsit University/6/Research Institute of Rangsit University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper