2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23651   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Yos Borisutdhi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ส่งเสริมการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
675030029-5  น.ส. วรกานต์ เวียงสิมา  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ   
675030032-6  น.ส. อริสา ปลิงกระโทก  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
675030012-2  นาย ปรัชญา สอปัญญา  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
675030011-4  น.ส. วิชาภรณ์ สวาทพงษ์  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ   
667030001-0  นาง นันทิยา ศรีทัดจันทา  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
665030042-2  นาย ณัฐพล ศีรี  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอเปลี่ยนแปลงใหม่  
665030011-3  น.ส. อมิตา ขาวสุด  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ   
665030056-1  น.ส. อริสา แดงน้อย  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข   ปริญญาโท ภาคปกติ  40/2564 ลว. 6/2/2567  
607030012-9  น.ส. เพชรดา จันอ้วน  คณะเกษตรศาสตร์  เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 235/2561 ลว 16/5/2561  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลิตภาพการใช้น้ำภาคการเกษตรในฤดูแล้งของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2567 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Demand-Supply Matching Platform of GAP Vegetables Between Modern Trade and Hospital Matching with Community Enterprise: A Collaborative Brainstorming to Agribusiness Development 
ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universities and research institutions in Turkey 
ISBN/ISSN 1303-5150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 January 2023 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 705-719  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ