2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 29854   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Worasitikulya Taratima 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Plant anatomy and Plant tissue culture     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655020086-7  น.ส. พลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 2/2566 ลว 3 ม.ค. 2566  
647020023-4  น.ส. ปิยธิดา โคตรมุงคุณ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 28/2564 ลว 21 ม.ค. 2565  
647020003-0  น.ส. วิภา เยาวไชย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 515/2564 ลว 6 สิงหาคม 2564  
635020099-6  น.ส. สิรินดา สุทธไชย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 779/2564 ลว 30 ธันวาคม 2565  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665030026-0  Ms. WORODIYANTI TRI HAPSARI   คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ An effective micropropagation of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 
ชื่อวารสาร วารสารพฤกษศษสตร์ไทย (Thai Journal of Botany) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 January 2018 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ลักษณะมัดท่อลำเลียงของอ้อยพันธุ์ที่มีระดับความต้านทานการหักล้มของลำต้นที่แตกต่างกัน 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 231-237  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of a Highly Efficient Callus Induction and Regeneration Protocol for Sugarcane using Apical Meristem 
ชื่อวารสาร Development of a Highly Efficient Callus Induction and Regeneration Protocol for Sugarcane using Apical Meristem 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Journal of Plant Sciences 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 February 2022 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 78-87  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Micropropagation of pokeweed (Phytolacca americana L.) and comparison of phenolic, flavonoid content, and antioxidant activity between pokeweed callus and other parts 
ชื่อวารสาร PeerJ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PeerJ Inc. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 January 2022 
ปีที่ 10  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของไคโตซานต่อการดูดซับน้ำของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Effect of chitosan on imbibition performance of KDML105 (Oryza sativa L.) seed) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (5th NCOST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2564 ถึง 16 มกราคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด/รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 262-269  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper