2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 26952   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. วิชชุลดา เวชกูล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Witchulada Vetchagool 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210017-4  น.ส. รัชณี บุตราช  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การบัญชี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 143/2562 ลว. 24 ก.ค. 62  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงินคาดว่าจะได้รับและประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2561 ถึง 24 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนครห้องประชุมระพีสา คริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 972-982  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2562 เรื่อง “การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มิถุนายน 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 220-237  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper