2009-2015 ©
Data Real time
             Graduate Lecturer's Profile
Lecturer's Profile
Lecturer ID 28860   University มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Name-Surname (Thai) ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ  Name-Surname (English) Asst. Prof. Dr. Chawengsak Prueksathewet 
Department/Major/Subject - N/A -  Faculty คณะศิลปศาสตร์ 
Expertise      
 
 
Lecturer's Profile
Program Type: Thesis
Major Advisor
Student code Name Faculty Program Level สถานภาพ คำสั่ง
Total 0 record
Co-Advisor
Student code Name Faculty Program Level สถานภาพ คำสั่ง
Total 0 record
Program Type: IS
Major Advisor
Student code Name Faculty Program Level สถานภาพ คำสั่ง
Total 0 record
Co-Advisor
Student code Name Faculty Program Level สถานภาพ คำสั่ง
Total 0 record
Total   0   record
 
 
Journal Publication 1 (Co-author)
Title of Article ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Title of Journal วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
Institute of Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   Date of Acceptance 12 กันยายน 2561 
Volume Issue
Month กรกฎาคม-ธันวาคม  Year of Publication 2561 
Page Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  Level of Publication ชาติ 

Journal Publication 2 (Co-author)
Title of Article แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
Title of Journal วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
Institute of Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   Date of Acceptance 25 กันยายน 2561 
Volume Issue
Month กรกฎาคม-ธันวาคม  Year of Publication 2561 
Page   Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  Level of Publication ชาติ 

Journal Publication 3 (Co-author)
Title of Article กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น 
Title of Journal วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
Institute of Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN Date of Acceptance 15 สิงหาคม 2561 
Volume Issue
Month กรกฎาคม-ธันวาคม  Year of Publication 2561 
Page Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  Level of Publication ชาติ