2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 35724   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Vissanu Zumitzavan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635280005-1  น.ส. นีรนุช สมัตถะ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655280068-9  น.ส. อาริษา ชาเหลา  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655280056-6  นาย พฤหัสบดินทร์ พันธุ์ชัยเพชร  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655280055-8  น.ส. บุญชณัฏฐา หาผลดี  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655280047-7  นาย วุฒิพงศ์ คงทอง  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
647280013-7  Mr. HAOCHEN HE  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  การบริหารกิจการสาธารณะ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่ง56/2566 วันที่ 24 มี.ค. 66  
647280008-0  Mrs. XIAOYUAN PENG  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  การบริหารกิจการสาธารณะ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่ง52/2566 วันที่ 24 มี.ค. 66  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655280041-9  น.ส. จิรนันท์ สถิตชน  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655280033-8  น.ส. วรัญญา แสนชัย  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655280003-7  นาย ปวริศ เต็งณฤทธิ์ศิริ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645280057-3  น.ส. อภิญญา โพธิ์ชัย  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่ง31/2566 วันที่ 31-05-66  
645280050-7  นาย นราวิชญ์ พรมโชติ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง31/2566 วันที่ 31-05-66  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   12   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วัดวังตะวันตก อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ISBN/ISSN 2672-9040  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วัดวังตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มีนาคม 2564 
ปีที่ ุ6  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Education Mahasarakham University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2773-9252  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2566 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 15  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Education Mahasarakham University  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2773-9252  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2566 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Education Mahasarakham University  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2773-9252   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2566 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 15  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ