2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24433   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Poonsak Pisek 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657130002-0  น.ส. อรอุมา อริวรรณา  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
647130002-9  น.ส. ณัฐวีร์ เผ่าเสรี  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 124/2564 ลว. 6 ก.ค. 64  
647130001-1  นาย อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 125/2564 ลว. 6 ก.ค. 64  
645130004-1  น.ส. ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 135/2565 ลว 22/6/2565  
637130010-9  น.ส. ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 137/2563 ลว. 23 ก.ค. 2563  
637130005-2  นาย กฤชพิชญากรณ์ สังหาร  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 142/2563 ลว. 23 ก.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645130001-7  นาย ณัฐพงษ์ ทองยา  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 136/2565 ลว 22/6/2565  
637130006-0  น.ส. จีรณา โชติสมิทธิ์กุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 199/2564 ลว. 16 ก.ย. 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน