2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24433   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Poonsak Pisek 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645130004-1  น.ส. ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 135/2565 ลว 22/6/2565  
647130001-1  นาย อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 125/2564 ลว. 6 ก.ค. 64  
647130002-9  น.ส. ณัฐวีร์ เผ่าเสรี  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 124/2564 ลว. 6 ก.ค. 64  
637130010-9  น.ส. ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 137/2563 ลว. 23 ก.ค. 2563  
637130005-2  นาย กฤชพิชญากรณ์ สังหาร  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 142/2563 ลว. 23 ก.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637130006-0  น.ส. จีรณา โชติสมิทธิ์กุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 199/2564 ลว. 16 ก.ย. 2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินการเปลี่ยนแปลงของสันกระดูกขากรรไกรบนภายหลังการใช้เครื่องมือปรับแต่งจมูกและสันกระดูกขากรรไกรระหว่างเทคนิคดั้งเดิมและเทคนิคระบบดิจิทัลในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวสมบูรณ์: การศึกษาเปรียบเทียบแบบย้อนหลัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2567 
ชื่อการประชุม 27th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 27 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2567 ถึง 16 มีนาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาลัยทองสุข, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 33  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Dr. Kittisak Jermsittiparsert 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินมิติทางเดินหายใจส่วนบนและโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ของผู้ป่วยที่ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวแบบสมบูรณ์ ด้วยภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 27 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2567 ถึง 16 มีนาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาลัยทองสุข, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด 
สถานที่จัดประชุม Buriram Rajabhat University  จังหวัด/รัฐ Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Dr.Kittisak Jermsittiparsert 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper