2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40623   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Suphachoke Sonsilphong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625050015-9  นาย พุทธิทรง บุญทวี  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่ง ศศ.บศ. 270/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
625050148-0  น.ส. รุจิรา เศารยะสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่ง ศศ.บศ. 272/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
615050198-4  น.ส. มัลลิกา สิริวรจรรยาดี  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.304/2562 ลว.24 พ.ค. 2562  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่าย และ บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" NEUNIC 2020 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น,ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 458-470  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Micro:bit เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โปรแกรม ZOOM  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 72-80  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper